Wróć do listy

Zajęcia dodatkowe - wspomagające

Wszystkie dzieci w przedszkolu z odziałem integrcyjym „Bezpieczny Przedszkolak” w Ząbkach otoczone są stałą specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. Pozwala to na systematyczne i wnikliwe rozpoznanie predyspozycji rozwojowych dziecka i podejmowanie w możliwie szybkim czasie działań korygujących i wspierających.  
Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego jest to przystosowanie do nowej sytuacji i warunków. Bardzo ważne jest, aby to doświadczenie przebiegało w atmosferze spokoju i poczucia bezpieczeństwa. W przedszkolu „Bezpieczny Przedszkolak”dokłada się wszelkich starań , aby dzieci i ich rodzice przechodzili ten okres jak najłagodniej. Poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci jest fundamentem dla jakiejkolwiek samodzielnej, twórczej aktywności. Dla większości dzieci pierwsze dni w przedszkolu są źródłem przykrych doświadczeń emocjonalnych, które utrudniają przystosowanie.
 W przedszkolu „Bezpieczny Przedszkolak” program adaptacyjny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb emocjonalnych dziecka. Dla niektórych dzieci wystarczy okres trzech dni, aby się przystosować do nowych warunków, inne potrzebują dwóch tygodni, inne dzieci podejścia zindywidulizowanego. Założeniem placówki jest w sposób jak najbardziej elastyczny i umiarkowany stworzyć dzieciom możliwości do bezstresowej adaptacji. Rodzice w tym okresie również otrzymują pomocną literaturę, a także  wsparcie i porady psychologa i pedagoga w zakresie wszelkich trudności dotyczących ich dzieci.

Bieżąca praca psychologa,pedagoga to:
 • prowadzenie obserwacji dziecka pod kątem oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci
 • tworzenie opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych
      w oparciu o obserwację funkcjonowania dziecka
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków
 • współpraca z nauczycielami w celu zapoczątkowania różnych form pomocy wychowawczej
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców
 • badanie dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich

Realizowane zajęcia psychologiczno- pedagogiczne

Bajkoterapia - czyli bajka pomagajka

1. Profilaktyka lęków:
 • Wszystkiego się boję-ogólne oswojenie strachu,
 • Przed rozstaniem z Rodzicami ( w kontekście przedszkola, niani, hospitalizacji),
 • Przed ciemnością,
 • Przed duchami (stworami, potworami itp.),
 • Przed zastrzykami, szczepieniem, lekarzami.

2. Przepracowanie trudnych stanów emocjonalnych:
 • Ogólne oswojenie i zaakceptowanie występowania różnych przeżyć emocjonalnych,
 • Wyrażanie negatywnych emocji,
 • Nikt mnie nie lubi, Nie wierzę w siebie,
 • Kłótnie, rywalizacja między rodzeństwem.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Zabawa fikcyjna „na niby” ten typ zabawy wymaga umiejętności wyobrażenia sobie czegoś, co jest rezultatem rozwijających się zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Zdolność do odróżnienia pozorów od rzeczywistości stymuluje rozwój z kolei innych umiejętności, takich jak rozwiązywanie problemów, kompetencje językowe i wchodzenie w złożone interakcje społeczne. Społeczny aspekt zabawy na niby  uczy dzieci w szczególności negocjacji. Jej przedmiotem może być temat zabawy oraz obsada ról

Zabawa socjodramatyczna- naśladowanie i identyfikowanie się z wzorcami zachowań dorosłych ludzi. Bawiąc się w lekarza, rodziców czy przedstawicieli prawa, dzieci urzeczywistniają pragnienia, ażeby stać się podobnymi do dorosłych, korzystając w ten sposób z cennych pod względem możliwości uczenia się doświadczeń

oraz:
 • zajęcia wspomagające rozwój społeczno - emocjonalny dziecka
 • zajęcia kompensacyjne i korygujące rozwój dziecka
 • zajęcia usprawniające